World OMEP


Visste du att...
OMEP:s digitala bibliotek erbjuder gratis och fri tillgång till vetenskapliga skrifter från mer än 60 medlemsländer. Just nu kan du få tillgång till publikationer, artiklar, arbetsdokument, böcker och presentationer från olika perioder i OMEP:s historia. Klicka på länken här nedan.
https://omepworld.org/fr/bibliotheque

                                                                                                                  24 01 20
OMEP instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNICEF, UNESCO och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 70 länder från alla världsdelar. Organisationens syfte år att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa och är idag den enda organisation som med förankring både i Barnkonventionen och hållbarhetsperspektivet bevakar yngre barns uppväxtvillkor och välbefinnande. De frågor som var centrala när OMEP startades efter andra världskriget: att förbättra barns livsvillkor och rättigheter samt att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande för barn i åldern 0 – 8 år, är lika aktuella nu som de var då. 

World OMEP är indelat i fem regioner och har tre officiella språk, engelska, franska och spanska. Namnet OMEP bildas av de första bokstäverna i det franska namnet Organisation Mondial pour l’Éducation Préscolaire. En Executive Committee bestående av världsordföranden, kassör och 5 vice ordföranden (de olika regionernas ordföranden) leder OMEP:s internationella arbete. Världsordföranden väljs på 3 år och kan högst sitta i två mandatperioder. 2019 valdes Mercedes Mayol Lassalle, Argentina till världsordförande. Sverige har haft två världsordföranden, Alva Myrdal som var OMEP:s första världsordförande samt Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor vid Göteborgs universitet (2008 – 2013). 

OMEP har representanter som driver frågor för barn 0 – 8 år i FN, UNICEF och UNESCO. OMEP deltog aktivt i arbetet att ta fram Barnkonventionen. OMEP har även deltagit i arbetet när Barnrättskommittén i Genève författade allmänna kommentarer till artikel nr 7, nr 17 och nr 31 i Barnkonventionen.

Varje år hålls världsmöte med en efterföljande världskonferens. Platsen för dessa konferenser växlar mellan de olika regionerna. Varje världsmöte formulerar en deklaration, som ska leda arbetet under det kommande året. Du har som medlem möjlighet att delta aktivt genom att hålla i ett seminarium eller ställa ut ditt arbete. 

World OMEP delar varje år ut utmärkelser till OMEP-medlemmar som driver framträdande projekt för hållbar utveckling. För att ansöka gäller följande:

Öppna ansökningsformuläret, som du hittar i vänstermarginalen. 
Kontakta Svenska OMEP:s ordförande för underskrift.
Obs! Du måste vara medlem för att kunna ansöka om utmärkelsen.

Ansökningarna ska vara inne senast den 15 april.

Inom World OMEP finns också Young Scholar Award, som delas ut vart annat år.

Mer information hittar du i vänstermarginalen. Är du intresserad av att ansöka, kontakta Svenska OMEP:s ordförande
mailto:info@omep.org.se

För att som land bli medlem i OMEP, krävs att man bildar en nationell kommitté samt under två år skickar in rapporter om verksamheten man bedriver. Därefter kan Världsmötet besluta om inträde.

Mer information om OMEP:s medlemsländer, internationella arbete och konferensuttalanden finner du på www.omepworld.org

Ingrid Pramling Samuelsson, världsordförande 2008 - 2013

Alva Myrdal, OMEP:s första världsordförande

Mercedes Mayol Lassalle, världsordförande 2020 - 2025

Världsmöten och konferenser

2022 års världsmöte och konferens 11 - 15 juli i Aten, Grekland. 

2021 års Världsmöte och konferens är uppskjuten till 2022 i Aten

2020 års Världsmöte var digitalt

2019 års världskonferens 22-27 juli i Panama

World Assembly: July 22 and 23 International Conference: July 24 to 26,

Tema:"Identity and Cultures in Early Childhood Education"

2018 års jubileumskonferens 25-29 juni i Prag

OMEP:s 70-årsjubileum firades i Prag där det hela startade 1948.

2017 års Europamöte och världskonferens 21-24 juni i Kroatien,

Tema: Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future

2016 års världskonferens 4-8 juli i Seoul, Korea

Tema: Transforming Early Childhood Systems for Future Generations

2015 års världsmöte July 27 – August 1 i Washington DC

Tema: Pathways to sustainiability  Uttalande från konferensen 

2014 års europamöte och världskonferens 2-5 juli Cork, Irland
Tema: Children's cultural worlds
1. Play and Creativity
2. Friendships, Relationship and Identities
3. Digital Childhood
4. Influences on Early Learning
5. Sustainable Development
6. Cultural Experiences and Heritage
Uttalande från konferensen om OMEP och FN:s Barnkonvention 25 år 

2013 års världskongress 9-13 juli i Shanghai, Kina
Tema: Enhancing the development of Early Childhood Education. Opportunities and quality.  
Kongressens uttalande till FN och världens regeringar om vikten av att inkludera förskolan i de nya Sustainable Development Goals, som tas fram för perioden 2015-2030.

2012 års världskonferens 18-21 juli 2012 i Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasilien. 
Tema: Early Childhood in the 21st century: Children's right to live, play, explore and learn about the world around them

Konferensuttalande om vikten av att inkludera förskolan i de nya målen som tas fram inom FN för perioden 2015-2030.