Om oss För pilen över den vita texten i rutorna, så blir texten svart

 Svenska OMEP:s styrelse 2024

Ordförande
Anette Hellman, Göteborg
Se bild. Foto: Eva Ahlin

Ordinarie ledamöter

Therése Saksö, Skåne
Maria Edlund, Stockholm
Ingrid Engdahl, Stockholm
Susanne Thulin, Skåne
Ingela Friberg, Skåne

Erica Strand, Göteborg 

Suppleanter

Margareta Blennow, Stockholm
Sara Eliasson, Göteborg
Marie Fridberg, Skåne
Jenny Henriksson, Skåne
Ulla-Britt Larsson, Stockholm
Gunilla Niss, Stockholm

Adjungerade ledamöter
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
Pia Rizell, Sveriges Lärare

Revisorer
Eva Ahlin
Elisabet Doverborg
Anneli Persson Dahlberg

Valberedning
Lena Bäckström, Skåne
Bibi Karlsson, Göteborg
Christina Widstrand, Stockholm

                                                                                                 Uppdaterad 24 04 10
Svenska OMEP bildades den 5 april 1950 som en nationell avdelning av den internationella organisationen Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP. OMEP är en politiskt- och ekonomiskt obunden organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Enligt stadgarna ska syftet och målet med verksamheten vara att ”främja arbete för barn genom kontakt med och samarbete mellan olika grupper i samhället samt genom att delta i det internationella arbetet rörande barn i åldrarna 0 – 8 år” ”för varje barn främja optimala förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling i familj, institution och samhälle”.  Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som rör dem i deras vardagsliv. OMEP har aktivt deltagit i att ta fram och implementera FN:s - konvention om barnets rättigheter. 

Svenska OMEP har en styrelse med ledamöter som representerar olika yrkesområden samt olika delar av Sverige. Det finns 3 regionala kretsar, Göteborgskretsen, Skånekretsen och Stockholmskretsen som ansvarar för lokala aktiviteter.

Svenska OMEP arbetar för att sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som i andra länder, bland annat genom att informera om aktuell forskning. Vi arrangerar temakvällar, work shops, föreläsningar, seminarier och konferenser kring aktuella frågor samt studiebesök för utländska OMEP-medlemmar och internationella kontakter. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet. Varje år hålls regionala, nationella och internationella konferenser kring olika teman som du som medlem har möjlighet att delta i. 

Svenska OMEP svarar på remisser och du kan som medlem vara med att påverka.

Svenska OMEP samarbetar också med andra organisationer och är medlem i UNICEF, Samba, Nätverket för Barnkonventionen samt nätverket Eurochild.

Svenska OMEP initierar och deltar i olika projekt, nationellt och internationellt. Du har som medlem möjlighet att delta i de projekt som OMEP driver.

Svenska OMEP ger också ut en medlemstidning, OMEP-Nytt som kommer ut 3 gånger per år. Du är som medlem välkommen att skicka in bidrag till innehållet. ©

Tidigare årsmöten - föreläsningar i samband med årsmöte

2021
Blöjfria barn och förskolans roll i arbetet

Tidig potträning - en utmaning för föräldrarna, barnhälsovården och förskolan, Therese Saksö, Svenska Enuresakademin

Blöjavvänjning i förskolan - vad säger förskolepersonalen?

Svenska OMEP och Svenska Enuresakademin redovisar resultatet av en pilotunder-sökning i förskolan, barnläkare Margareta Blennow och förskoleforskare Ingrid Engdahl, Svenska OMEP