Stadgar

Som information till medlemmar och övriga intresserade följer här de totalt 16 paragraferna

Svenska OMEP bildades den 5 april 1950. Organisationens stadgar antogs första gången vid ett ombudsmöte den maj 1950. De har sedan dess reviderats ett antal gånger.

Stadgar

 -för Svenska OMEP, nationellavdelning för Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP. Svenska OMEP bildades den 5 april 1950

Ändringar antagna vid ombudsmöte den 5 juni 1950
Ändringar antagna vid ombudsmöte den 23 mars 1953
Ändringar antagna vid extra årsmöte den 2 februari 1977
Ändringar antagna vid extra årsmöte den 21 februari 1989
Ändringar antagna vid extra årsmöte den 4 oktober 1989
Ändringar antagna vid årsmöte den 27 februari 2001

Namn och tillhörighet
§1

Svenska OMEP är en nationell avdelning av den internationella organisationen Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP.

Syfte
§2

Svenska OMEP:s syfte är att främja arbete för barn genom kontakt med och samarbete mellan olika grupper i samhället samt genom att delta i det internationella arbetet rörande barn i åldrarna 0 – 8 år.

Mål
§3
Svenska OMEP:s mål är att för varje barn främja optimala förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling i familj, institution och samhälle.

För att nå detta mål skall Svenska OMEP
- arbeta med att förverkliga FN:s konvention om Barnets rättigheter
- stödja åtgärder och använda tillgängliga medel som kan förbättra uppväxtvillkoren för barn åldrarna 0 – 8 år
stödja alla strävanden att utveckla förskole- och skolpedagogiken samt dess innehåll och form och därigenom lägga en god grund för barnets senare liv.

Verksamhet
§4

Svenska OMEP skall:
- acceptera Internationella OMEP:s stadgar
- verka i enlighet med internationella OMEP:s mål och syfte
- avlämna årsberättelse på engelska till internationella OMEP
- utse delegat och deputerad till OMEP:s världsråd (World Council)

§5
Svenska OMEP handlar och beslutar, inom sitt verksamhetsområde, i frågor av såväl internationell som nationell karaktär.

Regionala kretsar
§6

regionala kretsar kan bildas då tillräckligt många medlemmar så önskar. De ska vara anslutna till Svenska OMEP och verka i enlighet med Svenska OMEP:s syfte och mål enligt §§2 och 3 ovan. Regional krets anses bildad då interimsstyrelse tillsatts och godkänts av Svenska OMEP.

Regional krets som ej har enskild medlem som är ledamot eller suppleant i Svenska OMEP:s styrelse äger rätt att sända observatör till Svenska OMEP:s styrelsesammanträden. Regional krets har egen ekonomi.

Svenska OMEP skall till regional krets utbetala 1/3 av respektive krets medlemmars årsavgift, dock lägst 500 kr. Utbetalningen skall ske under första hälften av det verksamhetsår medlemsavgiften avser.

Regional krets beslutar självständigt i frågor som rör dess intresseområde.

Regional krets skall på uppdrag av Svenska OMEP arrangera Svenska OMEP:s årsmöte samt föreläsning eller seminarium i samband därmed.

Regional krets skall, i särskild turordning som beslutas av Svenska OMEP sammanställa OMEP Nytt. Tryck och övriga kostnader betalas av Svenska OMEP.

Kretsarnas verksamhetsberättelser insändes till Svenska OMEP:s styrelse och skall biläggas dess verksamhetsberättelse.

Medlemskap
§7

Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift till Svenska OMEP. Såväl enskild person som organisation kan bli medlem. Endast enskild person kan vara styrelseledamot.

Styrelsen för Svenska OMEP kan utse hedersmedlemmar.

§8
Medlem har rösträtt vid Svenska OMEP:s årsmöte. Organisation har en röst. Röstning sker genom personlig närvaro eller genom fullmakt. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Vid öppen omröstning har mötesordförande utslagsröst vid lika röstetal. Om lika röstetal uppkommer vid sluten omröstning avgör lotten. Styrelsens ledamöter är inte röstberättigade i frågor om ansvarsfrihet.
Identiska regler gäller vid årsmöte i regional krets av Svenska OMEP.

Årsmöte
§9

Årsmötet är Svenska OMEP:s högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte jämte budgetförslag för nästkommande verksamhetsår utsändes senast fyra veckor före årsmötet. Eventuella motioner som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet.

 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- Justering av röstlängden
- Beslut avseende årsmötets behöriga utlysande
- Val av mötesordförande och sekreterare vid mötet
- Val av två protokolljusterare
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av ordförande samt ledamöter i styrelsen i enlighet med bestämmelserna i § 10
- Val av revisorer i enlighet med bestämmelserna i § 10
- Val av ersättare för Svenska OMEP:s ordförande i OMEP:s världsråd
- Val av delegater till kongresser anordnade av OMEP
- Val av valberedning
- Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
- Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande kalenderår
- Styrelsens propositioner
- Motioner
- Övriga frågor

Årsmöte i regional krets av Svenska OMEP skall hållas varje år, före Svenska OMEP:s.
Vid årsmöte i regional krets skall följande ärenden förekomma:
- Justering av röstlängden
- Beslut avseende årsmötets behöriga utlysande
- Val av mötesordförande och sekreterare vid mötet
- Val av två protokolljusterare
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av ordförande samt ledamöter i styrelsen
- Val av revisorer
- Val av valberedning
- Fastställande av eventuell regional årsavgift för nästkommande kalenderår
- Fastställande av budget för innevarande kalenderår
- Styrelsens propositioner
- Motioner
- Övriga frågor

Fråga som inte förekommer på den av styrelsen utsända föredragningslistan för årsmötet kan, såvida den inte avser stadgeändring, upptas till behandling endast om årsmötet så beslutar.

Extra årsmöte skall inkallas när styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så kräver. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor för vilket det inkallats.

Styrelse
§10

Svenska OMEP:s styrelse består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Ordförande välj för ett år, ordinarie ledamot för två. Av de ordinarie ledamöterna väljs årligen tre. Suppleanter väljs för ett år. Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs varje år, samtliga för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen i regional krets består av ordförande och minst två ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år, ordinarie ledamot för två. Av de ordinarie ledamöterna väljs hälften. Suppleanter väljs för ett år. Två revisorer och minst en revisorssuppleant väljs varje år, samtliga för ett år. Styrelsen utser inom sig minst sekreterare och kassaförvaltare.

§11
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst två gånger mellan två ordinarie årsmöten, samt när minst tre ledamöter, i regional krets minst två, gör framställning därom. Skriftlig kallelse skall tillsändas ordinarie ledamöter och suppleanter senast 14 dagar före sammanträdet. Vid brådskande ärende kan styrelsen sammankallas utan iakttagande härav.

§12
För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst fem ledamöter, ordinarie och/eller suppleanter, vara närvarande.

§13
inom Svenska OMEP:s styrelse skall finnas ett arbetsutskott bestående av ordföranden och sekreteraren samt minst ytterligare en av styrelsen utsedd ledamot.

§14
Svenska OMEP:s respektive regional krets firma tecknas på sätt respektive styrelse bestämmer.

§15
Svenska OMEP:s och regional krets räkenskaper skall avslutas per kalenderår. De skall senast tre veckor före respektive årsmöte, jämte styrelsens protokoll, överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall för årsmötet överlämna sin berättelse över föregående räkenskapsårs förvaltning.

Stadgeändring och upplösning av föreningen
§16
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut härom fattas med ¾ röstmajoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Beslutas om upplösning av Svenska OMEP skall samtidigt fastställas hur tillgångarna skall disponeras.