Tredje tilläggsprotokollet
KLAGORÄTT borde vara BARNRÄTT
Uppdaterad 22 04 29

Till barnkonventionen finns tre tilläggsprotokoll som komplement till konventionen. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och ger bland annat ett ökad skydd för barn upp till 18 år från att delta direkt i konflikter. Det andra protokollet handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det tredje tilläggsprotokollet som FN antog 2011, ger barn möjlighet att själva eller med hjälp av ombud lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté i Genève, klagomål som handlar om att rättigheter kränkts och att de inte att fått upprättelse i sitt hemland. Sverige har skrivit under de två första tilläggsprotokollen, men inte det tredje. 

OMEP och andra barnrättsorganisationer har sedan länge arbetat för att Sverige ska skriva under det tredje tilläggsprotokollet (TP3). Nätverket för barnkonventionen, som OMEP är medlem i har en representant med i regeringens arbetsgrupp för tredje tilläggsprotokollet. Gruppen har inte blivit kallad till möte under det senaste åren. Nätverket har gett ut en informationsbroschyr om TP3 som finns att ladda ner här till vänster och från Nätverkets hemsida www.barnkonventionen.se 
Men kanske vi kommit ett steg närmare? Den 29 april 2022 kom en pressrelease från socialdepartementet. Den svenska regeringen hade tagit  beslut om att tillsätta en utredning för se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.  Till särskild utredare utsågs Anita Linder, lagman vid kammarrätten i Stockholm. Uppdraget skulle redovisas senast den 28 augusti 2023. Läs pressreleasen här till vänster. I november 2023 skickade regeringen ut ett betänkande på remiss, SOU2023_40 "Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen", ( SOU=Statens Offentliga Utredningar) Nätverket har skickat in ett remissvar. /nätverket-för-barnkonventionen/barns-klagorätt-i-sverige Remissen och svar kan läsas på   http://regeringen.se
Här nedan kan du läsa om ett praktiskt exempel på klagomål från barn och svaret från FN:s Barnrättkommitté

Klimatpassivitet ett brott mot barnkonventionen?
Ett praktiskt exempel

Hösten 2019 lämnade 16 barn från olika delar av världen in ett officiellt klagomål till FN:s barnrättskommitté mot att världens regeringar gör för lite för att komma tillrätta med klimatförändringarna. Barnen var då mellan 8 och 17 år gamla. Två svenska barn ingick i gruppen: Ellen-Anne, 8 år som kommer från en renskötande familj i Karesuando och Greta Thunberg 16 år, miljöaktivist. ”Otillräckliga eller obefintliga åtgärder av regeringar runt världen har orsakat direkta skador och utgör risk för ökande skador på barn som är ett brott mot barnkonventionen. Om inget görs kommer klimatförändringen fortsätta att leda till förödelse för barn och deras samhällen”. Argentin, Brasilien, Frankrike. Turkiet och Tyskland, som tillhör den grupp länder som skrivit under tredje tilläggsprotokollet, pekades särskilt ut. De hävdade att de fem länderna hade brutit mot barnkonventionen genom att inte vidta tillräckligt med åtgärder för att stoppa klimatkrisen.Att de inte nämnde Sverige berodde på att Sverige inte ratificerat tredje tilläggsprotokollet. Barnrättskommitténs svar på barnens klagomål finns i pdf filerna här till vänster.