Nätverket för Barnkonven-tionen
Uppdaterad 23 01 21

Svenska OMEP är medlem i Nätverket för Barnkonventionen. Det är ett nätverk som samlar drygt 30 svenska organisationer som verkar för barns och ungas rättigheter och välbefinnande i Sverige. Nätverket är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som bildades 1991 för att driva frågan att FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen skulle bli lag i Sverige. Nu när Barnkonventionen sedan den 1 januari 2020 blivit lag, ligger fokus på att påverka och kritiskt granska hur Sverige tillämpar lagen. Nätverket har en styrelse, som består av 9 ledamöter från 9 organisationer. Ledamöterna välj på 2 år och OMEP har sedan 2018 en ledamot i styrelsen. Nätverket ingår i regeringens Barnrättsdelegation samt kallas även till sakråd. Sakråd är ett möte ett departement bjuder in organisationer till för att få information i sakfrågor.

Nätverket har genomfört ett antal Hearingar där barn fått träffa en grupp vuxna, till exempel myndighetschefer, politiker eller tjänstepersoner med jobb som direkt berör barns rättigheter och prata kring ett tema.

Barns röster – från A till FN

”Barns röster – från A till FN” var ett projekt som Nätverket för barnkonventionen drev under tre år, fram till 2015 med stöd från Allmänna arvsfonden i syfte att öka barn och ungas delaktighet. Under projektets gång samlades barns åsikter in och metoder testades  för hur man kan tillvarata barns tankar och idéer och använda dessa som en resurs i beslutsfattande som rör barn. En av nätverkets uppgifter är att lämna tilläggsrapporter till FN:s barnrättskommitté vart femte år och detta projekt bidrog till att rapporterna i högre grad byggde på barns egna berättelser och att barn från särskilt utsatta grupper nås.

Projektet syftade också till att inspirera medlemsorganisationerna i Nätverket att ta del av varandras kompetens och bredda sitt register av inflytandemetoder för barn/unga. Därför skrevs ett inspirationsmaterial "Barnmakt", med massor av metoder och exempel från verkligheten.  Materialet spreds även till kommuner, landsting och andra organisationer som arbetar med barn. Just nu ligger Nätverkets hemsidan nere. En ny hemsida är under uppbyggnad.