Hearingrapporter 2015 - 2018
Uppdaterad 21 03 01

Nätverket för Barnkonventionen samlar drygt 30 organisationer i Sverige som arbetar för barnets rättigheter. Nätverket organiserade mellan 2005 och 2018  nio stycken hearings med barn från medlemsorganisationerna. Syftet var att stärka genomförandet av barns rättigheter i Sverige genom att lyfta barns röster och erfarenheter till beslutsfattare. Det barnen berättar blir del av den tilläggsrapportering som Nätverket för barnkonventionen gör vart femte år till FN:s barnrättskommitté. Sedan Nätverket lämnade in sin senaste rapport till FN, har tre hearingar gjorts. Den här rapporten är en sammanfattning av vad de deltagande barnen har valt att lyfta under de tre årens hearingar. De teman Nätverket har arbetat med under de aktuella åren är våld, våldsutsatta områden och hur det är att leva i en familj där pengarna inte räcker till.
Formen för hearingarna har sett ungefär likadan ut sedan 2013. Barnen bestämmer helt själva vad de tycker är viktigt att prata om och får stöd av Nätverket att förbereda sina presentationer. Presentationerna görs för en grupp vuxna, till exempel myndighetschefer, politiker eller tjänstepersoner med jobb som direkt berör barns rättigheter. Mötet spelas in och barnens erfarenheter och historier kan sedan bli en del av den rapport som Nätverket skickar till Barnrättskommittén som en uppföljning av hur Sverige lever upp till Barnkonventionen.