Barns klagorätt i Sverige

                                  Uppdaterad 24 02 19
Barn och vårdnadshavare  kommer nu att få svårare att anmäla och klaga, då rutiner för detta har ändrats. Skolinspektionen kommer inte längre utreda anmälningar i enskilda fall i samma utsträckning som tidigare. De kommer i första hand fokusera på de skolor där det kommer in många anmälningar eller fall som är principiellt viktiga, vilket är en stor förändring i barns möjlighet att klaga och få sin rätt prövad. Myndighetens arbete kommer påminna om hur t ex DO arbetar. Skolverket har inte i uppdrag att utreda, utan man hänvisar till huvudmannen, den kommun eller den som driver en fristående skola/förskola, som oftast är den som en första anmälan ska gå till och som har i uppdrag att utreda klagomål som kommer in.
Men kanske kommer det att förbättras? Den 29 april 2022 kom en pressrelease från socialdepartementet. Den svenska regeringen hade tagit beslut om att tillsätta en utredning för se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter. Till särskild utredare utsågs Anita Linder, lagman vid kammarrätten i Stockholm. Uppdraget skulle redovisas senast den 28 augusti 2023. I november 2023 skickade regeringen ut ett betänkande på remiss, SOU2023_40 "Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen", ( SOU=Statens Offentliga Utredningar) Nätverket har skickat in ett remissvar. Se vänstermarginalen. Remissen och svar kan läsas på  http://regeringen.se