OMEP och hållbar utveckling

OMEP arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson gjorde detta till huvudfrågan för OMEP under sin tid som världsordförande 2008 - 2013. Svenska OMEP anordnade det första internationella mötet om hållbar utveckling och förskolan genom OMEP:S världskongress i Göteborg 2010. OMEP har varit drivande i arbetet med att ta fram FN:s globala mål för hållbarhet.
Mål 4.2 handlar om förskola av god kvalitet för alla barn, och det är ett resultat av OMEP:s arbete. OMEP har tagit fram mål som alla medlemsstater ska arbeta fram emot till 2030.
Folder om OMEP:s arbete för hållbar utveckling
 
I vänstermarginalen finns en folder OMEP ESD World Projects for Sustainability 2009–2023 som beskriver det omfattande arbetet. De senaste 15 åren har 143 817 förskolebarn, 15 679 förskollärare,
13 790 familjer och 1 044 förskollärarstudenter rapporterats deltagit i projekten.
FN:s 17 Globala mål med 169 delmål preciserade som Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Målet är att till 2030 uppnå
 

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.
Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar. OMEP som organisation arbetar både med nationella och internationella projekt med tema hållbar utveckling. Här, på vår hemsida har vi valt att lägga upp några av de projekt med fokus på hållbar utveckling som OMEP arbetat och arbetar med.