Aktuella föreläsningar 2024
April 

Gör en ny sida för maj månads föreläsningar. Följ mönstret från hur det är upplagt tidigare och lägg in Skånekretsens föreläsning där.
Onsdag 10 april
. Göteborgskretsen. Tid: 17.30 - 19.00. Kan en sten bli en häst?

Ett treårigt samarbete mellan Göteborgs Konsthall och förskolorna i Eriksbo. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan Göteborgs Konsthall och förskolorna var att:

• Främja barnens språkutveckling genom estetiska

Vi erbjuder ett stort utbud av massagebehandlingar och varje behandling är skräddarsydd efter just dina behov. Vi gör allt från att behandla en specfik skada till att reducera din stressnivå. Efter ett personligt möte arbetar vi tillsammans med dig för att nå bästa möjliga resultat.

Om oss

Uppdaterad 24 03 25
Svenska OMEP bildades den 5 april 1950 som en nationell avdelning av den internationella organisationen Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP. OMEP är en politiskt- och ekonomiskt obunden organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Enligt stadgarna ska syftet och målet med verksamheten vara att ”främja arbete för barn genom kontakt med och samarbete mellan olika grupper i samhället samt genom att delta i det internationella arbetet rörande barn i åldrarna 0 – 8 år” ”för varje barn främja optimala förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling i familj, institution och samhälle”. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som rör dem i deras vardagsliv. OMEP har aktivt deltagit i att ta fram och implementera FN:s - konvention om barnets rättigheter. 

Svenska OMEP har en styrelse med ledamöter som representerar olika yrkesområden samt olika delar av Sverige. Det finns 3 regionala kretsar, Göteborgskretsen, Skånekretsen och Stockholmskretsen som ansvarar för lokala aktiviteter.

Svenska OMEP arbetar för att sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som i andra länder, bland annat genom att informera om aktuell forskning. Vi arrangerar temakvällar, work shops, föreläsningar, seminarier och konferenser kring aktuella frågor samt studiebesök för utländska OMEP-medlemmar och internationella kontakter. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet. Varje år hålls regionala, nationella och internationella konferenser kring olika teman som du som medlem har möjlighet att delta i.

Svenska OMEP svarar på remisser och du kan som medlem vara med att påverka.

Svenska OMEP samarbetar också med andra organisationer och är medlem i UNICEF, Samba, Nätverket för Barnkonventionen samt nätverket Eurochild.

Svenska OMEP initierar och deltar i olika projekt, nationellt och internationellt. Du har som medlem möjlighet att delta i de projekt som OMEP driver.

Svenska OMEP ger också ut en medlemstidning, OMEP-Nytt som kommer ut 3 gånger per år. Du är som medlem välkommen att skicka in bidrag till innehållet. ©

Svenska OMEP
Verksamhetsberättelser från Svenska OMEP:s årsmöten

Svenska OMEP:s verksamhetsplan följer de verksamhetsmål som är beskrivna i organisationens stadgar. Dessutom följer Svenska OMEP den verksamhetsplan World OMEP beslutat om.