Samverkan förskola - BVC

Svenska OMEP genomförde 2019 i samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Barnhälsovården i Stockholms läns landsting en studie: Samarbete förskola – barnavårdscentral. Enkäten skickades till 363 förskoleenheter och 50 BVC-enheter i 22 strategiskt utvalda kommuner. Svarsfrekvensen är 47 %, och mer än 90 % av de svarande är över 40 år och har stor erfarenhet från sitt yrke. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur samarbetet ser ut samt samla in exempel på god samverkan och idéer för utveckling av samarbetet. Det övergripande resultatet visar en samstämd bild. Systematisk och strukturerad samverkan är mycket ovanlig och förekommer inte i de flesta kommuner. Det är anmärkningsvärt eftersom de allra flesta barn går i förskolan idag och att förskolan därmed är en viktig arena för barns hälsa och välbefinnande. Målet måste vara en organisation som leder till jämlik, likvärdig och rättvis utbildning, hälsa och välbefinnande för barnen

Sammanfattningsvis visar rapporten att

·       det inte finns någon organiserad samverkan mellan förskolan och barnhälsovården

·       det saknas ett ansvarstagande för samverkan kring förskolebarns hälsovård

·       det saknas en lagstadgad hälsovård för barn i förskolan, motsvarande elevhälsan för skolbarn.

Svenska OMEP har aktivt bidragit till att ta fram en beskrivning av vad en Barnhälsa innebär.

Svenska OMEP driver nu dessa frågor inom projektet Kraftsamling för psykisk hälsa, som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och arbetar för etablerandet av en Barnhälsa.