Föreläsningar arrangerade av svenska OMEP

Här får du information om svenska OMEP:s föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras av OMEP:s olika kretsar.  De flesta föreläsningarna sänds digitalt, vilket gör att du lätt kan ta del av hela utbudet av föreläsningar, oavsett vilken krets som står för arrangemanget. I spalten till vänster kan du klicka på inbjudan till föreläsningarna. Där hittar du information om hur du anmäler dig samt priset för föreläsningen.                                                                                   
 Varmt välkommen att delta!

Aktuella föreläsningar i april 2023

Torsdag 27 april, Stockholmskretsen. Digital föreläsning Tid: 9.15 - 10.30.  "Vad kan leka vara och vad kan förskolepersonal göra för att stötta barnens lek? Ida Bertell,  lektor i Barn och Ungdomsvetenskap på Stockholms universitet föreläser om den betydelsefulla leken och tar upp vad barnkonventionen säger om barns rätt till lek.

Aktuella föreläsningar i maj 2023

Onsdag 3 maj, Stockholmskretsen Tid: 18.00 - 20.00  Digital föreläsning med två föreläsare. Den viktiga introduktionen. Gunilla Niss föreläser utifrån sin bok "Den viktiga introduktionen" Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg introduktion till förskolan? Konkreta tips ges på hur ni i arbetslaget tillsammans kan lägga upp ert arbete och hur ni kan samarbeta med föräldrarna kring de olika övergångarna. Ingrid Engdahl, förskoleforskare presenterar OMEP:s kampanj "Blöjfria barn tidigare"

Torsdag 11 maj,
Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning. Relationskompetens i professionella möten. Jonas Aspelin, professor i pedagogik föreläser om relationskompetens och sin forskning som främst handlar om den pedagogiska relationen i undervisning. Anmälan, se vänstermarginalen

Måndag 15 maj, Göteborgskretsen Tid: 17.30 - 19.00 Digital föreläsning. Undervisningsbegreppet i förskolan. Föreläsare Jenny Henriksson, lärare i förskolan, Fil. lic. i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Fil mag. i matematikdidaktik. Under föreläsningen kommer Jenny att tala om undervisningsbegreppet i förskolan. Föreläsningen bygger på hennes licentiatstudie som riktar fokus mot förskollärares tal om undervisning i förskolan. Undervisningsbegreppet sätts även in i förskolans sociala, historiska och kulturella sammanhang. 

Aktuella föreläsningar i september

Onsdag 6 september, Göteborg Tid 17.30 - 19.00 Digital föreläsning. En viktig del av värdegrundsarbetet i förskolan som en demokratisk mötesplats. Föreläsare Rita Svensson, rektor i Uddevalla kommun. Rita beskriver ett arbete med fokus på barns självkänsla och delaktighet. Om att respektera det unga barnets integritet likväl som att arbeta med maktfördelning för ett jämställt liv för alla barn. Att vara ödmjuk inför allas lika värde med Barnkonventionen i fokus. 

Tisdag 26 september, Skåne Tid: 19.00 - 20.30 Digital föreläsning. "Samhörighet med naturen" som en del av förskolans arbete med hållbar utveckling. Marie Fridberg, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik, berättar  i den här föreläsningen om begreppet "samhörighet med naturen" och om ett forskningsprojekt som undersökt förskollärares rankar om sin undervisning för att främja barns relation till naturen.

Tidigare föreläsningar

Föreläsningar i mars 2023

Måndag 13 mars, Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning En mångfacetterad helhet - förskolans historiska arv och Lpfö 18 i en komplex samtidighet. Föreläsare Jenny Henriksson, fil lic i barn- och ungdomsvetenskap. I presentationen riktas fokus på kontextuella förståelser och sociala konstruktioner av undervisning med exempel från Jennys nyligen publicerade licentiatuppsats. För anmälan, se vänstermarginalen

Måndag 20 mars, Göteborgskretsen Tillfälle 1: kl 14:00-15:30 Tillfälle 2: kl 16:30-18:00 Plats: AK2 137, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg Föreläsare: Barnläkare Therese Saksö och förskoleforskare Ingrid Engdahl
VÄLKOMMEN till en eftermiddag som arrangeras av Svenska OMEP och som riktar sig till personal inom BHV, familjecentral, förskola och öppen förskola. Ta del av senaste forskning och hör mer om kampanjen Blöjfria barn tidigare! Mer information samt anmälan, se pdf i vänstermarginalen

Torsdag 23 mars, Stockholmskretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning. Barn med autism - Grundläggande färdighetsträning för ökad livskvalitet. "Barn med autism har rätt till utveckling och livskvalitet, precis som alla andra". Föreläser gör Oscar Strömberg, leg.logoped och certifierad beteendeanalytiker. Han har en masterexamen i specialpedagogik med inriktning autism och tillämpad beteendeanalys. Mer information samt anmälan, se pdf i vänstermarginalen

Föreläsningar i februari 2023

Onsdag 8 februari 17.00 - 19.00 Årsmöte Göteborgskretsen. Öppen föreläsning mellan 17.00 - 18.00 som handlar om fostran till önskvärda samhällsmedborgare i förskolan i tre olika länder. Denna fostran hade olika mål i Japan, Indonesien och Sverige, dvs det skiljde sig åt vad som ansågs vara önskvärt för barn ”att bli”. Även metoderna skiljde sig åt. Föreläsare är docent och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet, Anette Hellman.

Torsdagen 9 februari Årsmöte Stockholmskretsen 18.00 - 19.30 Digital föreläsning i samband med årsmötet 18.00 - 18.30. Hållbar utveckling i förskolan. Förskoleforskare Ingrid Engdahl  kommer att informera om ett europeiskt ERSMUS-projekt Svenska OMEP deltar i. Projektet arbetar med att ta fram en digital kurs om hållbar utveckling i förskolan. 

Måndag 13 februari kl.17.00 - 19.00. Plats: Högskolan Kristianstad. Öppen föreläsning föreläsning kl.17.00 - 18.00 i samband med årsmötet i Skånekretsen. Svenska OMEP:s projekt ”Tidig potträning – en utmaning för föräldrar, BVC och förskola”. Föreläsare: Barnläkare Therése Saksø. Therése ger en inblick i problematiken med krocken mellan förskola och barnhälsovård vad gäller råd kring blöjavvänjning och går bland annat igenom hur förskolans läroplan förändrats kopplat till detta samt hur forskning på området ser ut. Föreläsningen avslutas med en kort frågestund och diskussion. Anmälan till föreläsningen, se pdf i vänstermarginalen

Föreläsningar i november 2022


Torsdagen 10 november kl. 18.00 – 20.00. "Barnkonventionen"  -  Kvällens föreläsningar hålls
live i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Temat är Barnkonventionen. Föreläsare är Ingrid Engdahl, förskoleforskare, Gunilla Niss, Psykolog och författare, Ida Bertell, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola, Förskolan Framtidsfolket. Under kvällen kommer ni bl.a. få mer kunskap om hur ni kan arbeta med boken Barnens planet och tillhörande material med barnen. Boken kommer även finnas för försäljning. 
Anmälan: Se "Inbjudan 10 november" till vänster.


Torsdag 17 november kl 18.00 - 19.30 ."Övergångar mellan olika skolformer - en bro".
Föreläsare: Ingela Friberg, universitetsadjunkt i pedagogik och master i aktionslärande. Föreläsningen handlar om det ERASMUS+ projekt som har haft fokus på övergångspraktiker mellan förskola-förskoleklass och skola i fyra europeiska länder; Kroatien. Island, Irland och Sverige. I projektet har de deltagande tillsammans med praktiker utvecklat tre lärandemoduler för att stödja förskollärares och lärares arbete utifrån ett barnperspektiv, där syftet har varit att utveckla hållbara och trygga övergångar för barnen i samband med övergångar mellan olika skolformer. Föreläsningen "Övergångar mellan olika skolformer - en bro" arrangeras av Skånekretsen
Anmälan: Se "Inbjudan 17 november" till vänster 

Torsdag 24 november kl 17:30 – 19:00 "Barn i behov av särskilt stöd"
 med Elin Sarbring.
 Elin Sarbring, förskollärare och specialpedagog med en fördjupning inom autism och andra diagnoser såsom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättning). Elin har också arbetat på BUP i ett utredningsteam för små barn. Nu arbetar hon som Specialpedagog i Uddevalla kommun.

Det kommer att bli ett innehåll som är verksamhetsnära och beröra frågor som hur verksamheten kan utformas så att barnen kan göras mer delaktiga och hur vi kan möjliggöra ett reellt inflytande för dem utifrån deras olika förmågor. Föreläsningen "Barn i behov av särskilt stöd" anordnas av Göteborgskretsen 
Anmälan: Se "Inbjudan 24 november" till vänster

Föreläsningar i oktober 2022

Måndag 3 oktober kl 17:30 – 19:00 "Barn och barndom i en digitaliserad era" med Ylva Ågren. Föreläsning och samtal med Ylva Ågren som är filosofie doktor i Barn-och ungdomsvetenskap med inriktning barnkultur och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, vid Göteborgs Universitet. Ylvas forskning riktar sig mot barndom och sociala medier, barn och ungdomskultur samt estetiska uttryck och lärande. 
Föreläsningen "Barn och ungdom i en digitaliserad era" arrangeras av Göteborgskretsen 

19 oktober 18.00 - 19.30 "Allt är för barnens bästa- Livsberättelser om det betydelsefulla i möten"– (Masteruppsats) Föreläsare: Universitetsadjunkt och master i utbildnings-vetenskap Ingmarie Bengtsson. Föreläsningen handlar om hur mötet med Sverige i allmänhet och den svenska förskolan i synnerhet, kan upplevas utan tillgång till det svenska språket. Föreläsningen ger röst åt sex mammor från olika länder.

Föreläsningen "Allt för barnens bästa" arrangeras av Skånekretsen 

Föreläsningar i september 2022

Torsdag 29 september 18.00 - 20.00 "Barnhälsa" - En digital kväll där kvällens tema är barns hälsa ur olika perspektiv och bl. a kommer Paloma Leal Hensman föreläsa om barns sexualitet utifrån sin uppsats: ”Varför viskar vi?” – en essä om pedagogers svårigheter att bemöta och samtala om barns sexualitet. 
Ansvariga för projektet ”Blöjfria barn tidigare" kommer berätta mera om det aktuella projektet. Föreläsningen "Barnhälsa" arrangeras av Stockholmskretsen och sänds digitalt  

Aktuellt i maj
2022

Stockholmskretsen. 9 majHållbar utveckling i praktiken och ett utvecklingsprojekt En kväll där ni kommer få ta del av förskolors arbete samt det nya Erasmus+ projektet ”HÅLL FRAM”.  Sista anmälningsdag 2 maj 

Aktuellt i april
2022

 Skånekretsen. 19 april Föreläsning av Ingela Friberg ”Övergångar mellan olika skolformer med fokus på kommunikation, relationer och aktiviteter”.  OBS! Föreläsningen inställd   

Aktuellt i mars
2022

Stockholmskretsen. Föreläsning 16 mars "En likvärdig förskola -  Språk, lek och demokrati För mer information se Stockholmskretsen

Skånekretsen. Konferens 10 mars ”Om våra barn”. 
Konferensen en vänder sig till förskollärare, rektor, handledare av förskollärarstuderande, vårdnadshavare, personal vid barnavårdscentraler och lärarutbildare. Digitalt via Zoom.  För mer information se Skånekretsen

5 mars har Svenska OMEP årsmöte.
Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna 4 veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. 

Aktuellt i februari 2022

14 februari Årsmöte i Skånekretsen. Föreläsning i samband med mötet "Allt för barnens bästa - livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson. 
 
För mer information se Skånekretsen

10 februari Årsmöte i Göteborgskretsen. 
Föreläsning i samband med mötet. Anne Harju: ”Vardagsnationalism i förskola". Fokus är barns vardagsliv i en mångfaldig och migrerande värld.”  För mer information se Göreborgskretsen

3 februari kl.18.00 Årsmöte i Stockholmskretsen. Föreläsning i samband med mötet "Blöjfria barn tidigare - ett aktionsprojekt inom OMEP.  För mer information se Stockholmskretsen

Aktuellt i december 2021

Den 1 december kl 18-21. Rädda Barnen Kristianstad och OMEP (Skånekretsen) inbjuder till inspirationsföreläsning i traumamedveten omsorg (TMO) För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i november 2021

Torsdagen 18 november kl. 18.00 -20.00.  OBS! Inställt. Välkommen på en Tema-kväll om Barnkonventionen. Ni kommer att få inblick i några av Svenska OMEP´s aktuella projekt.
För mer information se Stockholmskretsen


Torsdag 11 november kl 17.30-19.00 OBS! Digital föreläsning Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”. Erica Strand och Lise-Lott Fjell, förskollärare För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i oktober
2021

OMEP:s kalender för 2022. Ta kontakt med någon av kretsarna för mer information om och köp av kalendern. 

20 oktober kl. 17.30-19.00  ”Anknytning och inskolning på förskolan”  Victoria Sandqvist, legitimerad psykolog.
Obs! Nytt datum. För mer information se Göteborgskretsen

12 oktober kl 17:30 -19:00 Hur barn får och tar tillträde i lek”. Föreläsningen är inställdUlla Jivegård, förskollärare. 

För mer information se Göteborgskretsen


Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning "Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg,Universitetsadjunkt och master i aktionslärande
För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i september 2021

30 september. Digital föreläsning. "Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott?" Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgsuniversitet, Gillbergcentrum.
För mer information se Stockholmskretsen
 

Aktuellt i juni 2021

1 - 2 juni. OMEP in International Forum "Child in a Digital World" on line

Aktuellt i maj 2021

11 maj - Heteronormativitet, barndom och förskola. 17.30 - 19.00. Lena Sotevik. Mer information hos Göteborgskretsen
4 maj
  - Allt är för barnens bästa. Livsberättelser om det betydelsefulla i möten, Ingmarie Bengtsson. Mer information hos Skånekretsen

Aktuellt i april 2021

15 april - Att börja i förskolan. 17.00 - 18.30. Gunilla Niss. Anmälan senast 12 april. Mer information hos Stockholmskretsen

Aktuellt i mars 2021

18 mars. Vad betyder transspråkande i teori och praktik, 17.30 - 19.00.  Annika Åkerblom. Se mer information hos Göteborgskretsen

25 mars.  From warfare to welfare,  Lena Bäckström. Se mer information hos Skånekretsen