Göteborgskretsen                      mailto:goteborg@omep.org.se          

Föreläsningar våren/hösten 2022
Föreläsningarna under våren är digitala om inte annat anges.
Anmälan:
Föreläsningen äger rum via Zoom och länken får du när du anmäler dig. Anmäl dig via mail till mailto:omep.goteborg@gmail.com
 Ange vilken föreläsning du anmäler dig till samt namn och om du är medlem. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser.  
Kostnaden per föreläsning är 75 kr för medlemmar i OMEP och 125 kr för de som ännu inte blivit medlemmar i OMEP.  Du kan betala med Swish eller faktura. Swishnumret får du när du anmäler dig. Vill du betala med faktura, ange i så fall fakturaadressen. 

Varmt välkommen till våra föreläsningar!

 

- 10 februari 17.00 - 19.00 Årsmöte.
17.00 - 17.15
incheckning och test av teknik för den som vill. 
Kl 17:15-17:45 Ett svenskt förskolebarn i tillblivelse – vardagsnationalism i förskola. Fokus för presentationen är hur normer, värderingar och kulturella antaganden, inbäddade i förskolans vardagliga praktiker, upprätthåller och naturaliserar föreställningar om ´nationen´. Utgångspunkten är att det ’nationella’ görs i förskolans vardag och påverkar den utbildning som erbjuds barn.

Anne Harjus forskning är inriktad på förståelsen av barndom och barns vardagsliv här och nu, i en mångfaldig och migrerande värld. Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan utbildningsvetenskap, urbana studier och migration studier.

kl 17:45-18:00 Liten paus

kl 18:00-19:00 Årsmöte
P.S. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften för 2022? D.S.


Måndag 28 mars kl 17:30 – 19:00 Perspektiv på kvalitet i förskolan? med Pia WilliamsUnder föreläsningen kommer Pia att tala om förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. I takt med ökade politiska och pedagogiska krav på en förskola av hög kvalitet som stöttar alla barns möjligheter till lärande och utveckling är personalens utbildning och yrkeskompetens avgörande. Men forskning visar att det finns variationer i förskolans kvalitet som påverkar barnens möjligheter till utveckling och lärande under förskoleåren. Pia Williams är professor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs Universitet och har under många år forskat om frågor som för villkor för barns lärande och utveckling i förskolan och förskollärares professionella kompetens.


Torsdag 5 maj kl 17:30 – 19:00 "Religion och kulturarv i svensk förskola" med Eva Reimers. Eva Reimers föreläser om hur förskolor uppmärksammar religion, som en del av uppdraget att förmedla ett kulturarv. Föreläsningen bygger på ett forskningsprojekt, som innefattade
a) en större enkätstudie om vilka högtider som förskolorna uppmärksammade och respondenternas syn på detta
b) observationer och filmer från två förskolor under ett år
c) intervjuer med 15 arbetslag.
Föreläsningen använder dels religionens (icke) betydelse i Sverige och dels begreppet ”kulturarv” för att visa på möjligheter för förskolor att arbeta med frågor om religion. Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ärinriktad mot normer i utbildning och samhälle. Hon har under många år undervisat på lärarutbildningen, där hennes område varit värdegrund, genus och andra normer, men även religionsvetenskap.

Måndag 3 oktober kl 17:30 – 19:00 "Barn och ungdom i en digitaliserad era" med Ylva Ågren. Föreläsning och samtal med Ylva Ågren som är filosofie doktor i Barn-och ungdoms-vetenskap med inriktning barnkultur och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, vid Göteborgs Universitet.Y lvas forskning riktar sig mot barndom och sociala medier, barn och ungdomskultur samt estetiska uttryck och lärande. 

Göteborgskretsens styrelse  2022
Ordförande
Bibi Karlsson, Göteborg

Ordinarie ledamöter:
Anette Hellman, vice ordförande, Göteborg
Lise-Lott Fjell, kassör, Uddevalla
Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg
Mania Teimouri, Göteborg
Shirin Fazel Zandy, Göteborg
Erica Strand, Färgelanda
Elin Sarbring, Uddevalla

Airi Bigsten, Göteborg

Suppleanter:
Eva Ahlin, Göteborg
Sara Eliasson, Göteborg 

Revisor:
Elisabet Doverborg

Valberedning:
Anna-Mia Nilsson
Torgeir Alvestad

Tidigare föreläsningar

Föreläsningar hösten 2021

- Tisdag 12 oktober kl 17:30 -19:00. INSTÄLLD pga för få anmälda. ”Hur barn får och tar tillträde i lek” 

Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.

Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

- Onsdag 20 oktober kl. 17.30-19.00. Föreläsningen är digital. ”Anknytning och inskolning på förskolan”

Victoria Sandqvist kommer att gå igenom grundläggande kunskap om anknytning och anknytningens betydelse och funktion. Föreläsningen utgår från Trygghetscirkeln och fokus kommer att ligga på hur pedagoger på förskolan kan få till en trygg och bra start på förskolan genom att ta hänsyn till anknytningen och förstå barnet inifrån.

Victoria Sandqvist är legitimerad psykolog. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga både kliniskt och inom förskola och grundskola. Idag jobbar hon som psykolog inom Regionhälsan, VGR och utöver det håller hon föreläsningar samt har konsultation/handledning inom förskoleverksamheter. 

- Torsdag 11 november kl 17.30-19.00. OBS ändring! Föreläsningen är digital. ”Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”

Syftet med föreläsningen är att inspirera för att kunna ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten.
Föreläsning utgår från boken "Hållbar utveckling-att lära för livet och framtiden” och redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen. Både teori och praktik lyfts fram kring hållbarhetsfrågor och är tänkt att bidra till både kunskap och glädje för detta viktiga arbete.

Föreläsningen hålls av författarna till boken med samma namn. Erica Strand och Lise-Lott Fjell är båda förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare och nu även författare, Erica arbetar som rektor i förskolan och intresserar sig också för barnrättsfrågor och hållbar utveckling både i förskolans utbildning men även övergripande. Erica är aktiv som ledamot i Svenska OMEP, som hon ser som ett oerhört ärofyllt uppdrag. Lise-Lott arbetar i barngrupp och har nu blivit invald i Rymdstyrelsen med uppdrag att arbeta fram läromedel för förskola och grundskola, förutom uppdrag i OMEP.

Samtliga föreläsningar erbjuder möjligheten att ställa frågor och diskutera ämnet både med andra deltagare och med föreläsarna..

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!


Tisdagen den 11 maj 17.30 - 19.00

Heteronormativitet, barndom och förskola
Lena Solvik. Läs mer om föreläsningen här nedan.

Vad innebär transspråkande i teori och praktik
Torsdagen den 18 mars 17.30 – 19.00, Annika Åkerblom.
Annika arbetar som lektor och forskare på Göteborgs universitet och har i sin forskning alltid haft ett stort intresse för språk och språkande, vad språk kan vara och göra. Men också vilken roll språket spelar i kunskaps-bildning och barns meningsskapande processer. Annika har intresserat sig för barns språkande i förskola med stor språklig mångfald utifrån transspråkande som teoretisk utgångspunkt. Under föreläsningen kommer Annika Åkerblom att tala om vad transspråk-ande innebär i teori och praktik. Hon kommer också att berätta om ett utvecklingsprojekt som genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål. Utvecklings-projektet gick ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållnings-sätt.
Föreläsningen sker digitalt och avslutas med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och
diskussion med deltagarna.

FÖRELÄSNINGARNA ÄGER RUM PÅ ZOOM OCH DU FÅR LÄNKEN NÄR DU ANMÄLER DIG.

Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com 
Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i.
Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.
Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser

Torsdag 11 februari

I samband med årsmötet
kommer Anette Hellman att berätta om sitt spännande arbete i Indonesien

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2020

Torsdag 15 oktober 2020 kl 17:30 - 19:00
Hur barn får och tar tillträde i lek, Ulla Jivegård

 Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.
Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
Föreläsningen pågår i ca. en timma och följs av 30 minuters diskussion. ANMÄL SENAST 8 OKTOBER


Föreläsningar VT 2020

Tisdag 28 januari 2020 kl 17:30 - 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25


Sal: AK2 137

Här erbjuds en chans att få höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit 5-6 december 2019 i sin helhet. Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Jonna Larsson kommer att presentera ett nu avslutat projekt om Hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används och vi får en introduktion under kvällen.


Årsmöte VT 2020

Vi börjar kvällen med en stunds trevlig samvaro och fika som OMEP bjuder på. Ange eventuella
allergier vid anmälan. I samband med årsmötet får vi höra Anette Hellman, docent i barn och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, berätta om sitt spännande arbete internationellt och
erfarenheter från Indonesien. Vi kommer också att informera om vårens intressanta föreläsningar.
Var vänlig och meddela senast 31 januari 2020 om du kommer till bibi.karlsson51@gmail.com

Tid: onsdagen den 5 februari 2020, 17.30 - 19.00

Plats: Sal B2 232, på Pedagogen i Göteborg Separat inbjudan kommer senare, men vik kvällen redan nu.

Måndag 30 mars kl 17:30 - 19:00
Karolina Åkesson och Mia Östlund Karolina

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137
Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär. Det är viktigt att barnen är medvetna om vad det står i barnkonventionen. Rättighetsbaserad förskola, innebär ett arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga undervisningen (verksamheten). En av effekterna är att familjer involveras i arbetet genom barnens projektarbete på förskolan. Karolina och Mia berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare.
Karolina Åkesson och Mia Östlund är förskolerektorer vid förskolorna Kunskapshuset, Dannemannen, Västerbo och Skogsgläntan i Eslövs kommun.

Föreläsningar HT 2019

26 nov 2019 kl 17:00-19:45
OMEP firar barnkonventionen 30 år

Välkommen och fira att barnkonventionen blir 30 år den 20 november 2019 kl ca: 17-19.45 i Göteborg. Programmet börjar kl 16:30 med levande musik framförd av Göteborgsbandet Beatroots och fortsätter med föreläsning och samtal om När barnkonventionen blir lag, med Ingrid Engdahl, förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europa-ordförande. Kvällen avrundas senast kl 20:00 med mingel och förtäring samt några avslutande ord av Jan Mellgren, verksamhetschef för Center för skolutveckling, Göteborgs stad.


Tisdag 17 september kl 17:30 - 19:00
Hållbar utveckling i förskolans läroplan LPFÖ 18 och
arbetet för en likvärdig förskola
Sal: AK2 137
Ingrid Engdahl presenterar uppdraget i Lpfö18 att "var och en som verkar i förskolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling" och en likvärdig förskola.
Ingrid berättar om temaarbeten och projekt med förskolebarn från olika delar av världen för en hållbar
utveckling, med utgångspunkt i de sociala och ekonomiska dimensionerna.
Hur organiserar vi och hur undervisar vi för att ge barn förutsättningar att utveckla
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället och
- en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling?
Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europaordförande.
Hon har tillsammans med Christian Eidevald skrivit boken Utbildning och undervisning i förskolan:
Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Liber, 2018).


Torsdag 24 oktober kl 17:30 – 19:00
Lekresponsiv undervisning
Sal: AK2 155 - Kjell Härnkvistsalen
Presentationen bygger på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av
Skolforskningsinstitutet (Skolfi, 2016/112) med syfte att i samverkan mellan universitet/högskola och
förskola vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan. En av utmaningarna för samtidens förskola
är hur man kan organisera för barns lärande i en verksamhet där lek är central, utan att omvandla lek
till icke-lek. Den teoretisering som projektet mynnat ut i ger en förståelse för hur man kan utforma
undervisning i förskolan på ett sätt som inte är motsatt till utan istället responsivt – svarar an på – lek.
Vi introducerar vad som utmärker detta perspektiv och vad det innebär för förskolans verksamhet.
Pernilla Lagerlöf, universitetslektor, Niklas Pramling, professor samt Ingrid Pramling Samuelsson,
seniorforskare är samtliga verksamma vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande. 


Föreläsningar VT2019

Årsmöte Göteborg VT 2019

Göteborgskretsens årsmöte den 6 februari kl 17:30-19:00
Plats: B-huset pedagogen, 2 våningen


Onsdag 6 mars kl 17:30 - 19:00
Naturvetenskap i boksamtal, Anna Backman
Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A    Adress: Västra Hamngatan 25

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal. I föreläsningen ges exempel på hur undervisning med bl.a. kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.
Anna Backman tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer: Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga. (Licentiatuppsats). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling. 


Tisdag 9 april kl 17:30 – 19:00
Likvärdighet på fritidshem, Catarina Andishmand

Föreläsningen handlar om ett av samhällets viktigaste mål, nämligen att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. I föreläsningen, som bygger på avhandlingen Fritidshem eller servicehem, belyses hur närmiljön inverkar och får betydelse för fritidshemmens verksamhet och möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning.
Catarina Andishmand är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är bland annat likvärdig utbildning i skola och fritidshem med särskilt fokus på barns olika uppväxt- och livsvillkor.

Publikationer: Andishmand, C. (2017). Fritidshem eller servicehem?: en etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2017.