Hållbar utveckling i praktiken

Svenska OMEP beslöt under hösten 2010 att delta i OMEPs internationella projekt om lärande för hållbar utveckling. Under 2009 genomfördes inom projektets ram barnsamtal kring OMEPs kongresslogga, vilket visade sig vara en bra metod för att föra samtal med barn världen över om hållbar utveckling.Funderingar kring hur man kunde fortsätta att arbeta med hållbar utveckling och barns delaktighet ledde fram till projektets andra del, som kom att inriktas mot projekt som handlar om att barn och pedagoger tillsammans vrider verksamheten i sin förskola mot en mer hållbar livsstil. Det är en redovisning av denna andra del som ges i denna rapport. till inspiration och hjälp har vi använt en ny logga och sju ledord som börjar på RE-Åter. (Respektera, reflektera, tänk om, återanvaänd, reducera/minska, återvinn och omfördela).