Barns delaktighet i det fysiska rummet
drevs av Svenska OMEP med stöd från Allmänna arvsfonden under åren 2007 - 2010.

Syftet med projektet var att utveckla kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolans fysiska uterum, att tillsammans med pedagoger och barn i åldern 1-6 år studera olika strategier för barns delaktighet och att utveckla metoder för att öka barns delaktighet och inflytande.

Projektet genomfördes i tre delar (Göteborg, Stockholm och Umeå). Projektets bedrevs som aktionsforskning, där enskilda förskoleavdelningar gavs ett stort utrymme att forma sina egna projekt. Det bidrog till en stor variation i fråga om ansatser och perspektiv. Pedagogerna prövade olika sätt att kartlägga den fysiska miljön och hur den används med hjälp av kartor, både med egenhändigt och av arkitekt ritade kartor. De vuxna använde optiska tekniker – film och foto – och vandringsrundor tillsammans med barnen i deras fysiska miljö. Barn i olika förskolor prövade också  dessa metoder, med resultatet att fler perspektiv och uppslag kommit fram. Genom planerade barnsamtal fick barnen, med ord, kropp och i handling, berättat om gården och sina lekar, sina favoritplatser och om ställen de sällan besökte, samt hur de såg på vem som bestämmer. Barnen har genom estetiska uttrycksformer – teckningar, målningar, konstruktioner och formande i lera – gestaltat sina tankar och önskningar om sin utemiljö.

Pedagogerna  utmanade i projektet sitt eget synsätt och arbetssätt och utvecklade strategier för att stödja barns delaktighet och inflytande genom många olika reflektionsformer.