Barnrätts-delegationen
uppdaterad 22 07 01

 Nätverket för Barnkonventionen,  ingår i Regeringens Barnrättsdelegation, som inrättades 2016 av regeringen som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällsorganisationer som arbetar med barnrättsfrågor. Representanter för 18 stycken organisationer sitter i Barnrättsdelega-tionen. Två medlemmar i Nätverket för barnkonventionens styrelse sitter med i delegationen. De träffar regelbundet regeringens representant, för närvarande Lena Hallengren, socialminister. Mötena har teman utifrån frågor organisationerna vill lyfta. Under 2020 diskuterades bland annat barn och ungas situation under coronapandemin. Våren 2021 tog man upp placerade barns rättigheter. De deltagande organisationerna har tagit upp barns olika uppväxtvillkor samt frågan om Tredje tilläggsprotokollet och att det är viktigt att Sverige ratificerar det. 2022 har fokus legat på frågan med anledning av den av regeringen tillsatta utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Organisationer som 2022 ingått i Barnrättsdelegationen:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga), Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige, World Childhood Foundation.