Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2017
Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande
Eva Ärlemalm - Hagsér, Järfälla
Ingrid Engdahl, Stockholm
Maria Edlund, Nacka
Bibbi Tjernlund Ersson, Stockholm
Kristina Lindberg , Lidingö
Suheer Sherif, Botkyrka
Gittel Strassman, Stockholm
Margareta Blennow, Stockholm

Program hösten 2017

Seminarie: Förskolans läroplan under revidering med Ingrid Engdahl

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS

Plats: ABF - HUSET

Adress: Sveavägen 41

Måndag 25 september, 18.00 -20.00.

Stockholmskretsen av OMEP följer upp vårens seminarium om vad som menas med undervisning och utbildning i förskolan.

Ingrid Engdahl, docent, Stockholms universitet inleder med en presentation av tankarna bakom och det pågående arbetet med att revidera förskolans läroplan. Hur vill du att förskolans läroplan ska utvecklas?

Vilka skrivningar behövs för att åstadkomma omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan?

Under seminariet kommer tid avsättas för diskussion. Du kan även följa arbetet och lämna dina synpunkter på Skolverkets hemsida (11-24/9 och 6-19/11).

OBS! Meddela om betalning ska göras mot faktura i samband med anmälan till seminariet. Ange då samtidigt alla nödvändiga faktureringsuppgifter.

Välkommen!

Powerpoint från föreläsningen

Föreläsning med Sara Folkman "Förskola i den Reggio Emiliainspirerade pedagogikens spår –en kritisk granskning

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS

Plats: ABF - HUSET

Adress: Sveavägen 41

Måndag 13 november, 18.00 -20.00.

Sara Folkman, förskollärare och fil.lic. presenterar sin föreläsning så här:

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har under det senaste decenniet fått stort genomslag i den svenska förskolan. Därmed får pedagogikens arbetssätt i allt högre utsträckning effekter på förskolans verksamhet. Dessa effekter är viktiga att synliggöra och diskutera – vad innebär egentligen den Reggio Emiliainspirerade pedagogikens metoder för pedagoger och barn i den förskolepedagogiska praktiken?

I föreläsningen diskuteras detta utifrån avhandlingen Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan.

Avhandlingen bygger på intervjuer med barn och pedagoger på Reggio Emiliainspirerade förskolor.

OBS! Meddela om betalning ska göras mot faktura i samband med anmälan till föreläsningen. Ange då samtidigt alla nödvändiga faktureringsuppgifter.

 

Välkommen!

Program våren 2017

Årsmöte Stockholmskretsen

Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning: Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10 i nya numret av OMEP-nytt .

Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com

Föreläsningar våren 2017

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNINGAR OCH DEBATT VÅREN 2017

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Torsdag 26 januari kl. 17:30 - 19:00


Föreläsning med Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development

Är stora barngrupper förskolans största problem? Med utgångspunkt i ett forskningsprojekt, tillsammans med Pia Williams och Sonja Sheridan, har vi studerat olika barngrupper i praktiken och fått svar på en enkät från 698 förskollärare om olika frågor som berör barngruppens storlek och dagens situation i praktiken. Resultatet från denna studie och några andra nya projekt kommer att presenteras och diskuteras. Efter föreläsningen finns utrymme för frågor (19.00 - 19.15)

OBS! Anmälan till denna föreläsning görs senast 16 januari!

Föreläsning och debatt! Undervisning i förskolan

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Måndag 24 april kl. 18.00-20.00


Undervisningsbegreppet infördes i förskolan i och med den nya Skollagen. Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som av vissa betraktas som alltför skolinriktat, medan andra valt att markera förskolans särart genom att tala om förskolepedagogisk undervisning, där flera olika teoretiska och filosofiska definitioner på lärande och kunskap ger olika innebörder. Skolinspektionens lyfter i en kvalitetsgranskning (2016) Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande.


Vad betyder ”undervisning i förskola” för dig?
Hur ser du på relationen mellan undervisning och lek?
Hur vill du beskriva skillnaden mellan ”undervisning” och ”lärande