Transition practices - Bridge to suistainable future 

Erasmus + 20182020 förlängt till 2021
Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. 

Transition practices - training manual.pdf

Mellan åren 2018–2021 har Svenska OMEP genom Ingela Friberg och Eva Ärlemalm-Hagsér deltagit i ett ERASMUS+ projekt som har haft fokus på övergångspraktiker mellan förskola-förskoleklass och skola i fyra europeiska länder; Kroatien. Island, Irland och Sverige. I projektet har de deltagande tillsammans med praktiker utvecklat tre lärandemoduler för att stödja förskollärares och lärares arbete utifrån ett barnperspektiv, där syftet har varit att utveckla hållbara och trygga övergångar för barnen i samband med övergångar mellan olika skolformer.

Syfte

Att stödja barns övergångar och samtidigt erbjuda olika möjligheter oberoende av sociala och individuella behov. ” Hur kan skolan förbereda för barnen i stället för att barnen ska förberedas för skolan?” Det innebär även att ta del av andra länders arbete med övergångar, hur ser det ut i andra länder? Finns det likheter? Finns det olikheter?

Genomförande 

Deltagarna från de fyra europeiska länderna har haft ett antal träffar för att diskutera övergångar mellan olika skolformer och tillsammans konstruerat tre lärandemoduler med exempel på forskning och olika praktiska sätt att ta sig an arbetet med övergångar. De olika temana i modulerna är följande,

Modul 1: Förståelse för kvalitativa övergångar
Modul 2: Barncentrerad strategi vid övergångar
Modul 3: Bygga hållbara övergångar.

Alla fyra ländernas deltagare har involverat praktiker i projektet för att samla in material till modulerna. I Sverige har förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger från Slättängsskolan, Öllsjö skola, Slättängens förskola och Öllsjö förskola i Kristianstad deltagit i projektet. Projektet kommer att avslutas under vårterminen 2021. Modulerna kommer att vara tillgängliga för lärare som undervisar i förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år.