Tredje tilläggsprotokollet
KLAGORÄTT borde vara BARNRÄTT


Folder TP3_2019.pdf
tredje tilläggsprotokollet.pdf

 Till barnkonventionen finns tre tilläggsprotokoll som komplement till konventionen. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och ger bland annat ett ökad skydd för barn upp till 18 år från att delta i direkt i konflikter. Det andra protokollet handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det tredje tilläggsprotokollet som FN antog 2011 ger barn möjlighet att själva eller med hjälp av ombud lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté i Geneve, klagomål som handlar om att rättigheter kränkts och att de inte att fått upprättelse i sitt hemland. Sverige har skrivit under de två första tilläggsprotokollen, men inte det tredje. 

OMEP och andra barnrättsorganisationer har sedan länge arbetat för att Sverige ska skriva under det tredje tilläggsprotokollet (TP3). Nätverket för Barnkonventionen, som OMEP är medlem i har en representant med i regeringens arbetsgrupp för tredje tilläggsprotokollet. Gruppen har inte blivit kallad till möte under det senaste året. Nätverket har gett ut en informationsbroschyr om TP3 som finns att ladda ner här nedan och från Nätverkets hemsida www.barnkonventionen.se